Banner para difundir os 17 obxectivos de desenvolvemento sostible

Responsabilidade social e Axenda 2030

A responsabilidade social é a peza central da modernización da Universidade de Vigo, da súa sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental

Ás dúas misións tradicionais da universidade –docencia e investigación- uníuselle, na segunda metade do século XX, unha terceira relacionada co seu compromiso na transferencia de coñecemento como medio para contribuír tanto ao desenvolvemento da contorna máis próxima como doutros países.

A responsabilidade social tense incorporado nos últimos anos como unha función básica da Universidade de Vigo poñendo en contacto permanente á comunidade universitaria -estudantes, PAS e PDI- cos representantes da sociedade baixo os principios da solidariedade, da dignidade das persoas, da xustiza, equidade e inclusión, da igualdade de xénero, do respecto aos dereitos humanos e ás institucións democráticas, da defensa do medioambiente e da solución pacífica das controversias.

A partir dunha investigación e docencia de calidade, a Universidade de Vigo pretende non soamente crear profesionais altamente cualificados nos máis variados ámbitos de actividade, senón tamén contribuír á creación dun coñecemento socialmente responsable co medio ambiente, a cultura, a democracia e o progreso inclusivo e sostible.

Actualmente, esta terceira misión vese reforzada co papel cardinal que xogan as universidades na consecución dun desenvolvemento máis sostible. A aprobación da Axenda 2030 en 2015 pola Asemblea da ONU abre unha ventá de oportunidade para que as institucións públicas, incluídas as universidades, orienten as súas estratexias de responsabilidade social cara á consecución dos denominados 17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS). Os ODS diríxense tanto ás
persoas como ao planeta e inspiran medidas de carácter transversal no ámbito local co propósito de acadar un mundo máis xusto, igualitario, solidario e sostible. A Universidade de Vigo é consciente do reto que representa a Axenda 2030 e comprométese a aliñar as súas políticas na senda dos 17 ODS.

 

O valor que as persoas teñen para a Universidade de Vigo tradúcese no seu compromiso coa acción solidaria orientada tanto á súa contorna máis próxima a través de proxectos de voluntariado como aos países en vías desenvolvemento coa posta en marcha de iniciativas destinadas á transferencia de coñecemento.

 

Máis información:

Área de Responsabilidade Social e Cooperación
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
+34 986 813 587
direc.rsco@uvigo.es