Secretaría Xeral

  

 • Óscar Veloso Fernández
  Director de Área de Tratamento de Datos Persoais e Asuntos Xerais
  +34  699 571 150 (extensión para uso interno: 43688)
  oveloso@uvigo.gal

 • A representación oficial da universidade ante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
 • A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, actuando de canle a Secretaría Xeral para a petición dos informes xurídicos que apoien a actuación dos órganos colexiados e unipersoais, agás a Xerencia que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.
 • O impulso, a dirección e a coordinación da revisión e da actualización normativa.
 • A organización e a dirección dos rexistros e dos arquivos da universidade.
 • A organización e a dirección do servizo de información, que se encargará da resolución de solicitudes realizadas a partir do dereito de acceso á información pública.
 • A organización e a dirección da xestión da calidade na universidade e os procesos asociados.
 • O impulso e a avaliación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Vicerreitoría de Planificación.
 • A coordinación da matrícula e a proposta de calendario escolar.
 • A elaboración da memoria anual do curso académico.
 • A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
 • A tramitación e a supervisión formal dos expedientes informativos e disciplinarios.
 • A supervisión formal dos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 • A xestión de convenios con outras institucións.
 • A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.
 • A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan demandas de estudantes relacionadas coa súa actividade académica.
 • A organización e o control dos procesos electorais correspondentes aos órganos de goberno de carácter xeral.

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo  
+34 986 813 614
sxeral@uvigo.gal