Eleccións ás xuntas de centro

A xunta de escola e de facultade, presidida pola persoa decana ou directora, é o órgano de goberno do centro

A Xunta de Centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro. Está composta pola decana ou decano, ou directora ou director, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros adscritos ao centro:

 

  • Todo o PDI-A
  • Unha representación do PDI-B
  • Unha representación do alumnado
  • Unha representación do persoal de administración e servizos

O conxunto dos membros natos e electos deberá respectar de forma aproximada as seguintes porcentaxes de repartición: 51 % o PDI-A, 29 % o estudantado, 10 % o PAS e 10 % o PDI-B.