Axudas

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Dende maio de 2017

 • Xerente
  Manuel Fernández Jauregui (Xerencia - Reitoría)
 • Servizo de Retribucións e S.S.: Secretaría da Comisión
 • Xunta de PAS funcionario
  María José Ríos Santomé (Forestais - Pontevedra)
  Benedicta Expósito González (F. CC. Económicas - Vigo )
  Ruth Velasco Martínez (E.T.S.E. Minas - Vigo )
 • Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense
  Carlos Román Lago (TETIC Bibl. Central Vigo)
  José Estévez Vázquez (dende abril 2018)
  Luis Pérez Gómez (Biblioteca Central - Ourense)
 • Xunta de PDI funcionario
  Generosa Fernández Manín (E.T.S. E. Telec. - Vigo)
  Xabier Roca Pardiñas (E.U.E.T.I. - Vigo)
  José Carlos Alvarez Villamarín
 • Comités de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense
  Begoña González de Prado
  Javier Lorenzo Paniagua
 

 
 

Polo promotor:

Jose Manuel García Vázquez - Vicerreitor de Economía - Presidente e representante no fondo de pensións
Manuel Fernández Jáuregui - Xerente
Baltasar  Manzano González

Marta Cogolludo Fernández - Xefa Sec. Retribucións e S.S. (secretaria)


Polos partícipes:
Cándido Pérez Betanzos CIG (Representante no fondo de pensións)
Aquilino Santiago Alonso Núñez CIG
Xosé Antón Vila Sobrino CIG
Luis J. Olivares Requejo CCOO
Juan José Santamaría Conde UGT

 

Por Resolución Reitoral de data 9 de xullo de 2018 adxudícase á empresa "SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGURADOS A PRIMA FIJA" o contrato correspondente á nova póliza de seguro de vida - data de efectos 01/10/2018-, para o persoal da Universidade de Vigo:

*Persoal Docente e Investigador (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial).

*Persoal de Administración e Servizos (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Principal:                                              Capital Asegurado

      Falecemento por calquera causa                                                            9.000€

      Falecemento por accidente                                                                   18.000€

      Falecemento por accidente de circulación                                            27.000€

Complementarios:

      Invalidez Absoluta Permanente por calquera causa                              9.000€

      Invalidez Absoluta Permanente por accidente                                     18.000€

      Invalidez Absoluta Permanente por accidente circulación                   27.000€

      Gran Invalidez por calquera causa                                                         9.000€

      Gran Invalidez por accidente                                                                18.000€

      Gran Invalidez por accidente de circulación                                         27.000€

      Os devanditos capitais non son acumulables.

     

            Melloras introducidas na nova póliza

 -Subministración de cadeira de rodas en caso de Incapacidade Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 3.000 €.

 -Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de Gran Invalidez por calquera causa ata 6000 €.

-Gastos de enterro ata 3.000 €.

- Reembolso de gastos por próteses de Invalidez Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 6.000 €.