Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade

José Luis Míguez Tabarés, vicerreitor de Planificación e Sostibilidade

 

José Luis Míguez Tabarés é catedrático da Escola de Enxeñería Industrial (habilitación nacional en 2007), enxeñeiro industrial pola Universidade de Santiago de Compostela (1987) e doutor enxeñeiro industrial pola Universidade de Vigo (1996). 

Comezou a súa carreira docente na Universidade de Vigo en decembro de 1992 como profesor de termotecnia e posteriormente en diversas materias da Área de Máquinas e Motores Térmicos. Ten recoñecidos cinco quinquenios ademais doutros tantos sexenios que avalan a súa actividade investigadora (incluíndo un de transferencia). É coordinador do Grupo de Tecnoloxía Enerxética (GTE), considerado de referencia competitiva pola Xunta de Galicia desde o inicio desta convocatoria coas súas consecuentes renovacións.

As súas actividades de investigación inclúen a participación en máis de 15 proxectos de investigación internacionais e máis de 60 proxectos con empresas ou entidades públicas, en convocatorias altamente competitivas e de elevada contía (CENIT, Fondo Tecnolóxico-CDTI, proxectos singulares, Interconecta, Conecta-Peme etc.), así como numerosos contratos con empresas mediante o artigo 83 da LOU. Así mesmo, dirixiu proxectos en convocatorias competitivas de investigación (MCYT, MICINN, Plan nacional de investigación, Xunta de Galicia etc.). Ademais, publicou, como coautor, 104 artigos en revistas de alto impacto (JCR) h-30, codirixiu 14 teses doutorais e dirixiu  máis de 100 proxecto fin de carreira, de grao e de mestrado. Tamén é coautor de sete libros. 

Ocupou diferentes cargos de xestión académica na Universidade de Vigo: director da Área de Novos Proxectos (2006-2010), da Área de Innovación e Desenvolvemento (2005-2006), secretario executivo da Fundación Universidade de Vigo (2005-2010), delegado do reitor no Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín (2012- 2018). Desde 2018 é vicerreitor de Planificación e Sostibilidade.

 • As relativas á programación, supervisión e execución das novas infraestruturas, así como a reforma, remodelación, adaptación ou reparación das xa existentes, en coordinación coa Xerencia.
 • As correspondentes ás actuacións urbanísticas que afecten a Universidade de Vigo.
 • As relacionadas con plans, proxectos e programas estratéxicos institucionais.
 • As correspondentes á solicitude e á contratación de proxectos, infraestruturas, equipamentos e instalacións de carácter institucional.
 • As de xestión e coordinación dos equipamentos e infraestruturas docentes.
 • As relativas á posta en marcha de programas de sustentabilidade enerxética e ambiental.
 • As relativas ás tecnoloxías da información e as comunicacións e os seus servizos.
 • A definición, execución e supervisión da política de prevención de riscos laborais.
 • A planificación e a coordinación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Secretaría Xeral.
 • As relacionadas coa Fundación Universidade de Vigo (Fuvi).
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda


Organización

 • Realizar o seguimento e a coordinación de obras e coordinar a prevención de riscos laborais.

José Carlos Caamaño Martínez
Director da Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos Laborais
+34 986 130 254
dir.infraestruturas.prl@uvigo.gal

 • Dirixir a Oficina de Medio Ambiente.

Delfina Couce Fortúnez
Directora da Oficina de Medio Ambiente
+34 986 8138 83
oma2@uvigo.gal

 •  Realizar o seguimento das actuacións en aplicacións informáticas.

Manuel Pérez Cota
Director da Área de Innovación Administrativa
+34 986 813 602
dir.innovadm@uvigo.gal

 • Coordinar e supervisar as actividades das unidades técnicas da universidade.
 • Colaborar na elaboración e no seguimento dos plans urbanísticos e na xeración de nova infraestrutura nos campus universitarios.
 • Propoñer os plans de mantemento e xestión das infraestruturas civís.
 • Apoiar e participar na elaboración de plans, informes e todo tipo de documentos técnicos e administrativos, tanto no ámbito interno coma externo á universidade.

Héctor Álvarez Arias
Director técnico de Obras, Instalacións e Infraestruturas
director.tecnico.obras@uvigo.gal  
+34 986 811 969         

Eugenia María Rodríguez González
Secretaría
+34 986 813 440
vicplan@uvigo.gal

 

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 440
vicplan@uvigo.gal