Orzamentos

A elaboración dun orzamento supón a planificación do que se fará no futuro, estimando as cantidades asignadas a cada un dos gastos e das accións que se queren levar a cabo. A súa importancia radica en realizar unha proxección seria e fundada sobre os movementos económicos, monetarios e financeiros.

Do mesmo xeito, os orzamentos, aquí publicados, permiten á sociedade coñecer os plans da universidade a curto, a medio e a longo prazo, así como avaliar o seu cumprimento.

Segundo os Estatutos da Universidade de Vigo, o orzamento anual "será público, único e equilibrado e consistirá na relación detallada de todos os ingresos e gastos que deba realizar a universidade durante un ano natural. A estrutura do orzamento da universidade, o seu sistema contable e os documentos que comprenden as súas contas anuais adaptaranse ás normas que, con carácter xeral, se establecen para o sector público e, para os efectos de normalización contable, aos plans de contabilidade que a Xunta de Galicia puidese establecer para as universidades da súa competencia".

 

Evolución orzamentaria

Orzamento da Universidade de Vigo 2013-2022

2024

Orzamento da Universidade de Vigo 2024 [PDF]8.98 MB

2023

Orzamento da Universidade de Vigo 2023 [pdf]4.59 MB

2022

Orzamento de 2022 [pdf]4.68 MB Contas anuais de 2022 e informe de auditoría3.35 MB

2021

Orzamento de 2021 [PDF]4.71 MB Corrección de erros do orzamento 2021122.04 KB Informe do Consello Social verbo da corrección de erros do orzamento 2021267.81 KB Informe de auditoría das contas anuais 2021 [PDF]3.48 MB

2020

Orzamento de 2020 [PDF]2.85 MB Informe de auditoría das contas anuais 2020 [PDF]2.53 MB

2019

Orzamento de 2019 [PDF]4.73 MB Conta anual de 2019 [PDF]2.46 MB Informe de auditoría 2019 [PDF]603.13 KB

2018

Orzamento de 2018 [PDF]3.81 MB Corrección de erros do orzamento de 2018 [PDF]93.84 KB Conta_anual_2018_2.pdf3.71 MB

2017

Orzamento de 2017 [PDF]2.78 MB Corrección de erros do orzamento de 2017 [PDF]409.21 KB Conta anual 2017 [PDF]12.81 MB

2016

Orzamento de 2016 [PDF]1.61 MB Resumo Conta Anual 2016 [PDF]1.57 MB Conta anual 2016 [PDF]15.49 MB

2015

Orzamento de 2015 [PDF]4.8 MB Resumo conta anual 2015 [PDF]1.2 MB Conta anual 2015 [PDF]14.07 MB

2014

Orzamento de 2014 [PDF]12.13 MB Conta anual 2014 [PDF]5.52 MB Resumo conta anual 2014 [PDF]635.12 KB

2013

Orzamento de 2013 [PDF]2.15 MB Conta anual 2013 [PDF]8.48 MB Resumo conta anual 2013 [PDF]573.68 KB

2012

Orzamento de 2012 [PDF]2.39 MB Conta anual 2012 [PDF]17.72 MB Resumo conta anual 2012 [PDF]600.8 KB

2011

Orzamento de 2011 [PDF]3.89 MB Resumo conta anual 2011 [PDF]694.52 KB Conta anual 2011 [PDF]15.57 MB

2010

Orzamento de 2010 [PDF]1.93 MB Resumo conta anual 2010 [PDF]256.57 KB

2009

Orzamento de 2009 [PDF]1.2 MB Resumo conta anual 2009 [PDF]914.8 KB

2008

Orzamento de 2008 [PDF]671.89 KB Resumo conta anual 2008 [PDF]11.11 MB

 

Ademais dos orzamentos que ves nesta páxina, podes consultar a información económica e orzamentaria no Portal de Transparencia

 

Portal de Transparencia

 

 

Tamén se pode consultar indicadores de xestión económica e contratación na sección UVigo en Cifras do Portal de Transparencia

 

UVigo en Cifras