Orzamentos

A elaboración dun orzamento supón a planificación do que se fará no futuro, estimando as cantidades asignadas a cada un dos gastos e das accións que se queren levar a cabo. A súa importancia radica en realizar unha proxección seria e fundada sobre os movementos económicos, monetarios e financeiros.

Do mesmo xeito, os orzamentos, aquí publicados, permiten á sociedade coñecer os plans da universidade a curto, a medio e a longo prazo, así como avaliar o seu cumprimento.

Segundo os Estatutos da Universidade de Vigo, o orzamento anual "será público, único e equilibrado e consistirá na relación detallada de todos os ingresos e gastos que deba realizar a universidade durante un ano natural. A estrutura do orzamento da universidade, o seu sistema contable e os documentos que comprenden as súas contas anuais adaptaranse ás normas que, con carácter xeral, se establecen para o sector público e, para os efectos de normalización contable, aos plans de contabilidade que a Xunta de Galicia puidese establecer para as universidades da súa competencia".

 

Evolución orzamentaria

Graficas coa evolución dos cinco últimos orzamentos
Evolución dos cinco últimos orzamentos da Universidade de Vigo

2019

Orzamento de 2019 [PDF]4.73 MB

2018

Orzamento de 2018 [PDF]3.81 MB Corrección de erros do orzamento de 2018 [PDF]93.84 KB

2017

Orzamento de 2017 [PDF]2.78 MB Corrección de erros do orzamento de 2017 [PDF]409.21 KB Conta anual 2017 [PDF]12.81 MB

2016

Orzamento de 2016 [PDF]1.61 MB Resumo Conta Anual 2016 [PDF]1.57 MB Conta anual 2016 [PDF]15.49 MB

2015

Orzamento de 2015 [PDF]4.8 MB Resumo conta anual 2015 [PDF]1.2 MB Conta anual 2015 [PDF]14.07 MB

2014

Orzamento de 2014 [PDF]12.13 MB Conta anual 2014 [PDF]5.52 MB Resumo conta anual 2014 [PDF]635.12 KB

2013

Orzamento de 2013 [PDF]2.15 MB Conta anual 2013 [PDF]8.48 MB Resumo conta anual 2013 [PDF]573.68 KB

2012

Orzamento de 2012 [PDF]2.39 MB Conta anual 2012 [PDF]17.72 MB Resumo conta anual 2012 [PDF]600.8 KB

2011

Orzamento de 2011 [PDF]3.89 MB Resumo conta anual 2011 [PDF]694.52 KB Conta anual 2011 [PDF]15.57 MB

2010

Orzamento de 2010 [PDF]1.93 MB Resumo conta anual 2010 [PDF]256.57 KB

2009

Orzamento de 2009 [PDF]1.2 MB Resumo conta anual 2009 [PDF]914.8 KB

2008

Orzamento de 2008 [PDF]671.89 KB Resumo conta anual 2008 [PDF]11.11 MB

 

Ademais dos orzamentos que ves nesta páxina, podes consultar a información económica e orzamentaria no Portal de Transparencia

 

Portal de Transparencia

 

 

Tamén se pode consultar indicadores de xestión económica e contratación na sección UVigo en Cifras do Portal de Transparencia

 

UVigo en Cifras