Eleccións aos Consellos de Departamento

Regulamento eleccións estudantes

Os membros electos do Consello de Departamento serán renovados cada dous anos.

Estará integrado por:

  • Todas as doutoras e doutores membros do departamento. 
  • Todo o resto do persoal docente e investigador a tempo completo. 
  • Un 20% do persoal docente e investigador a tempo parcial non doutor, que en ningún caso superará o 10% do total do órgano. 
  • Unha representación do alumnado, que constituirá o 25% do total dos membros do Consello de Departamento e a metade serán estudantes de terceiro ciclo. En todo caso, de haberen candidatas ou candidatos, cubriranse todos os postos e garantirase unha representación de, polo menos, unha persoa estudante de cada un dos centros onde imparte docencia o departamento. 
  • Unha representación do persoal investigador en formación, que constituirá, como máximo, o 2% do Consello de Departamento. 
  • Unha representación do persoal de administración e servizos, que constituirá o 9% do total dos membros do Consello de Departamento. 

Eleccións representantes de estudantes, PDI e PAS aos Consellos de Departamento

regulamento eleccións estudantes.pdf62.22 KB Procedemento eleccións pdi parcial pas persoal investigador.pdf53.99 KB

Convocatorias eleccións estudantes, PDI e PAS

convoc. PDI.pdf295.31 KB CONVOC. ESTUDANTES.pdf282.37 KB

Censo provisional de estudantes de 1º, 2º e 3º ciclo

Censo estudantes 1º e 2º ciclo2.75 MB Censo estudantes 3º ciclo40.88 KB Modelo candidatura estudantes188.5 KB Interpretación artigo 45 dos Estatutos34 KB CADRO MEMBROS POR DEPARTAMENTO.pdf23.18 KB Nota informativa12.91 KB

Censo definitivo de 1º, 2º e 3º ciclo

Censo definitivo de 1º e 2º ciclo1.62 MB Censo definitivo de 3º ciclo33.61 KB

Proclamación de candidaturas

Proclamación provisional de candidaturas8.28 MB

Proclamación definitiva de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas de estudantes8.3 MB Departamentos nos que hai que facer eleccións95 KB