Comisión de mobilidade internacional

A Comisión de mobilidade internacional é un órgano colexiado de tipo consultivo cuxa tarefa fundamental é velar polo desenvolvemento do Regulamento de mobilidade internacional da Universidade de Vigo.

Esta comisión está integrada por: 

 • O vicerreitor/a con competencias en relacións internacionais, quen actuará como presidente/a da comisión.
 • O director/a de área de internacionalización, quen actuará como secretario/a da comisión.
 • A persoa responsable da Oficina de Relacións Internacionais.
 • Cinco persoas responsables das relacións internacionais dos centros da Universidade de Vigo, que representen na medida do posible todos os ámbitos e campus.
 • A persoa responsable do servizo competente en xestión do alumnado de grao.
 • A persoa responsable do servizo competente en xestión do alumnado de posgrao.
 • A persoa responsable do servizo competente en xestión de bolsas.
 • A persoa responsable da Xerencia.
 • Dous membros do estudantado

Os membros da Comisión de Mobilidade Internacional serán nomeados polo reitor ou reitora por proposta do Consello de Goberno


Funcións

 • Participar na definición da política de mobilidade internacional da Universidade de Vigo, establecendo formulacións xerais, o seu alcance e obxectivos, e os mecanismos para poñela en práctica. 
 • Estudar de xeito permanente as necesidades e as carencias en materia de mobilidade internacional dos diversos colectivos que conforman a comunidade universitaria. 
 • Analizar as propostas, as observacións ou as inquedanzas que en materia de mobilidade internacional poida expor calquera membro da comunidade universitaria. 
 • Propor as medidas máis adecuadas a cada situación e a cada colectivo para incrementar as cifras e a calidade da mobilidade internacional. 
 • Impulsar a adopción de medidas ou a creación e a consolidación de estruturas de apoio, que soporten a implantación e o reforzo, de ser o caso, dos programas e doutras actuacións que se leven a termo en materia de mobilidade internacional. 
 • Elaborar e elevarlles os informes aos órganos de goberno que así o requiran sobre asuntos da súa competencia. 
 • Desenvolver e velar polo cumprimento do presente regulamento. 


Membros
 

Presidencia

 • María Isabel de Pozo Triviño
  Vicerreitora de Internacionalización 

Secretaría

 • Iago Pozo Antonio
  Director da Área de Promoción da Internacionalización 

Dirección técnica da Oficina de Relacións Internacionais

 • Amelia Rodríguez Piña   

Responsables de relacións internacionais nos centros

 • Beatriz Rodríguez Rodríguez    
  Facultade de Filoloxía e Tradución
 • Cristina Trillo Yáñez    
  Escola de Enxeñería Industrial
 • Iris Machado de Oliveira    
  Facultade de Fisioterapia
 • Elena de Prada Creo    
  Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
 • María Gómez Rúa    
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Xefaturas de servizos

 • Cristina Rodríguez Cendón    
  Servizo de Xestión de Estudos de Grao
 • José Luis Gómez Reboiro
  Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
 • Rosa Graña Costas    
  Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

Xerencia

 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero  

Estudantado

 • Inara Domínguez Pinto
 • Beatriz Longa Alonso