Comisión de publicacións

A Comisión de publicacións regúlase nos artigos 5, 6 e 7 do Regulamento do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo (C. G. 22/01/2019).

Está composta por: 

 • O director/a do servizo
 • O xefe/a de negociado do servizo
 • Tres persoas pertencentes ao PDI do ámbito humanístico-artístico / xurídico-social
 • Tres persoas pertencentes ao PDI do ámbito tecnolóxico-científico
 • Tres persoas pertencentes ao estudantado de mestrado ou doutoramento

Funcións

 • Establecer os criterios de política editorial da universidade.
 • Asesorar a dirección na elaboración da convocatoria anual de publicacións de monografías e manuais.
 • Asesorar a dirección naqueles aspectos editoriais que considere oportuno.
 • Aceptar ou rexeitar orixinais remitidos para a súa publicación, tras analizar os contidos, os informes que os acompañan e os que se soliciten, así como o orzamento do servizo.
 • Establecer a prelación de publicación dos orixinais aceptados.
 • Aprobar a creación ou supresión de coleccións, revistas e demais produtos editoriais.
 • Actuar como comisión asesora da Reitoría en materias relacionadas coa actividade editorial.
 • Propor cantas iniciativas de carácter editorial considere oportunas para a boa marcha do servizo.

Membros

 • Presidencia
  Jorge L. Bueno
   
 • Secretaría
  José Manuel Pereira
   
 • Vogais PDI
  Marta García
  Benigno Fernández
  Enrique J. Varela
  Ignacio Pérez
  Marta Pérez
  Ana María Bernabeu
 • Vogais estudantado de terceiro ciclo
  Pablo Vilas Santamaría
  Claudia de la Iglesia
  Mar Nieves

Documentación