Cubrir a enquisa de avaliación docente ten premio!

UVigo - Comunicación 26/01/2021

 

Hoxe, 18 de febreiro de 2021, publicamos o nome do estudantado beneficiario dos agasallos. Grazas a todos e todas por participardes!

 

 • Manuel Lago Estévez
 • Gabriel Guntín Garrido
 • Camino Romera Mirón
 • Lucía Rey Regueiro 
 • Glenda Rosario Leuyacc del Carpio 
 • Miguel Otero Estévez
 • Susana González Picos 
 • Belén Parente Artime
 • Diego García Agra
 • María Dolores Urso Freije
 • Sabela Pena Riveiro 
 • José Comesaña Reboreda
 • Andrea Fernández Álvarez 
 • Tania Gesteiro Portas
 • Yamila Caren Claure Avila 
 • Cecilia Pastoriza Puga 
 • Francisco Ponte Cobián 
 • Nuria Castiñeira Rodríguez
 • Andrea Pérez González
 • Andrea Vidal cernadas
 • Ainoha Quintas Gómez
 • Álvaro Aira Guerrero
 • Pedro Comesaña Fernández
 • María Isabel Garrido Muñoz
 • Tania García Pereira
 • María Martínez Martínez
 • Lucía Jardón Gómez
 • Andrea Iglesias Doval
 • Ainoa Giraldez Rodríguez
 • Sofía Pérez Carballedo
 • Carlos Eduardo Rojas Granados
 • Joan Baldoví Gálvez
 • Melissa Calviño Naveira
 • Rime El Bahi
 • Marta María Caride Pérez
 • Alba Bouzas García
 • María López Orgeira
 • Gabriel Eduardo Suárez Fernández
 • Ana Iglesias Pérez
 • Sol Angelly Ortiz Barona
 • Lucía Otero Rodríguez
 • José Manuel Lorenzo Hermida
 • Sara Vila Reboreda
 • Álvaro Vidal López
 • Enric Fernández Airas
 • Brenda Pedreira López
 • Lucía Pereira Barcia 
 • Florencia Belén Espindola Antoniuk 
 • Patricia Tamayo Domínguez 
 • Silvia Dopazo Rodríguez 
 • Lucía Veiga Teixeira
 • Ana María Rozados Eiras
 • María Blanco Oliveira 
 • Nuria Castro Sabaris 
 • Pablo Barros Pintos 
 • Pedro Mouriño Relova
 • Andrea Moreno Rodiguez
 • Patricia Viruleg Ocampo
 • Jimena Claure Avila
 • Francisco Alonso Salgueiro
 • Natalia Arias Román
 • Carla Domínguez Alonso
 • Pablo Domínguez Basalo
 • Diego Quintela Sesar
 • Júlia V. Acinas Sanchez
 • Susana Alba Alonso
 • Gladis Ferreira Troncoso
 • Cristina Doval Maneiro
 • Rita Lorenzo Pérez
 • Tania Borrageiros Torres
 • Aroa Vázquez Alonso
 • Agustín Suarez Martínez 
 • Jasmina Santos Vázquez 
 • María de las Mercedes Veiga García 
 • Tatiana Pazos Boullosa
 • Idoya López Sa
 • Amado Tierra Lozano Ramírez.
 • Santiago Dominguez Blanco
 • Ahcene Bouyoucef
 • Romina Iglesias Castro.
 • Ana Vázquez Souto
 • Ana María Regueira González
 • José Aarón Caiña Gil
 • Juan Bellas Diaz
 • Nuria Alonso Gómez
 • Brandon Vieira García
 • María Soutullo Rivas
 • Clara Rañó Conde
 • Alexandra Nava Cuervo
 • Diego Rocha Gutiérrez
 • Cristina María Fernández Rego
 • Manuel Azpilcueta Montero
 • Iris Subirón Aboy
 • María López Orgeira
 • Gabriel Eduardo Suárez Fernández
 • Ana Iglesias Pérez
 • Sol Angelly Ortiz Barona
 • Lucía Otero Rodríguez
 • Diego Neira Villares
 • Lucía Galcerán Fernández
 • Ana Carolina Barros García
 • Kathelin Mariane Nantes Camara
 • Flavia Barrio Otero
 • Rocío Gómez Pazos
 • Andrea León
 • Lilia López Castro
 • Iván González Novoa
 • Laura Rodríguez Álvarez
 • Pablo Fernández Fernández
 • Xisela Lema Vaz
 • Lucía Fernández Domínguez 
 • Yedra M.ª Seara fernández
 • Alejandro Casal Barreiro
 • Vanesa Freire Armada
 • Raquel Currás Martínez
 • LuÍs Saúl Cid Vera
 • Fátima Foade Daoud Márquez
 • Laura Romero Iglesias
 • Daniel Ardao Ríos
 • Aida Pérez Pérez
 • Marta Lomba Rodríguez

 

A Universidade de Vigo agasallará o estudantado matriculado nun grao ou nun mestrado que cubra a enquisa de avaliación docente.

De seguido explicámosche como participar:

 • Realiza nalgunha das redes sociais da Universidade de Vigo (Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram) unha interacción (texto, vídeo ou fotografía) que amose que cubriches a enquisa. 
 • Menciona a Universidade de Vigo na túa publicación.
 • Envíanos unha mensaxe privada cos seguintes datos: nome e apelidos, enderezo postal e o teu consentimento para publicar o teu nome na web institucional.
 • Poderás participar ata o 17 de febreiro, ás 14.00 h.
 • O 18 de febreiro a Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais publicará nas redes sociais o nome dos beneficiarios e beneficiarias.
 • Recibirás un agasallo por correo postal se es unha das 100 primeiras persoas participantes.

 

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RXPD) e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámosvos de que os datos asociados que nos facilitedes, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo e en ningún caso serán cedidos, agás os datos das beneficiarias e beneficiarios que consentiron a publicación dos seus nomes nas redes sociais.

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para xestionar o envío dos agasallos ao estudantado beneficiario e conservaranse durante os prazos legais e/ou contractuais aplicables.

A persoa interesada ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, a rectificación ou a supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a oporse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Os devanditos dereitos poderedes exercelos mediante unha solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo e presentada ante o rexistro da Universidade de Vigo, ou calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e remitida á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Edificio Ernestina Otero, Campus universitario Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra). 

Igualmente poderedes dirixir a dita solicitude directamente á delegada de Protección de Datos da Universidade de Vigo cuxa identidade e datos de contacto son Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, As Lagoas s/n, 32004 Ourense (España). Teléfono: 988 368 834. Enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal.

Así mesmo, tedes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
 

 

Máis información:

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 222
viccom@uvigo.gal