Ciclo intensivo

É un programa deseñado para mellorar a calidade de vida das persoas maiores, ofrecéndolles un espazo axeitado para o intercambio de coñecementos e experiencias de tipo científico e cultural, favorecendo un estilo de vida activo e saudable.

 

Información básica

A quen vai dirixido o ciclo intensivo?

O ciclo intensivo está dirixido a todas as persoas maiores de 55 anos que teñan o tempo suficiente para o estudo e a integración nas diversas actividades con desexos de achegar a súa experiencia, así como de participar na vida académica, sen necesidade de titulación previa.

No caso de que as prazas ofrecidas non quedasen cubertas, poderanse admitir estudantes con idades inferiores aos 55 anos, pero en ningún caso inferior a 50 anos.


Horario

As clases e sesións de traballo do ciclo intensivo do Programa para maiores desenvolveranse polo serán, preferentemente dous ou tres días á semana, de luns a venres.  


Prazas para o ciclo intensivo

As convocatorias anuais de matrícula establecerán o número máximo e mínimo de novos e novas estudantes que poderán ser admitidos no programa en cada un dos campus. Actualmente son 50 prazas.


Créditos e materias

O ciclo intensivo ten unha carga académica de 54 créditos ECTS, distribuídos en materias de 3 créditos ECTS e en actividades complementarias de 1,5 créditos ECTS. O estudantado poderá cursar un máximo de 18 créditos por curso académico, distribuídos en dous cuadrimestres dun máximo de 9 créditos cada un deles.

As materias estarán encamiñadas á divulgación de diferentes temas científico-culturais, facilitando a análise e a reflexión sobre aspectos relacionados con eles mesmos e outras persoas; o contorno natural, social, cultural e científico; a evolución e as achegas da humanidade; a sociedade e a cultura actual e futura. Tamén terán como obxectivo, no seu conxunto, iniciar posibles orientacións temáticas con vistas á continuación de estudos no ciclo integrado.

As actividades complementarias, cunha carga académica de 1,5 créditos ECTS, correspondentes a 45 horas de dedicación efectiva total do estudantado, están orientadas a afondar nalgúns temas concretos das ensinanzas; a proporcionar formación práctica sobre aspectos concretos a través de obradoiros; a facilitar as relacións interpersoais, interxeracionais e interculturais; e a promover o acceso a actividades culturais e recreativas.

Por outro lado, o alumnado poderá validar ata un máximo de 1,5 créditos ECTS por curso académico por participar en actividades obxecto de recoñecemento recollidas no regulamento aprobado no Consello de Goberno do 12 de febreiro de 2014, sempre que se desenvolvan durante o período de estudos do ciclo intensivo. Cada 30 horas de dedicación total do alumnado a estas actividades computará como 1 crédito ECTS.

En ningún caso os créditos cursados no ciclo integrado poderán computarse ou validarse como créditos do ciclo intensivo.
 

 • Aforro e investimento en economías domésticas
 • A linguaxe dos medios de comunicación
 • A nosa cidade e as súas cousas
 • A promoción da saúde e do autocoidado
 • Aproximación á linguaxe da comunidade xorda española
 • A química e a sociedade do benestar
 • A xenética e a humanidade I
 • Bioloxía humana e saúde
 • Botánica aplicada
 • Cervantes e o Quijote: unha literatura para o entretemento
 • Civilización e xeometría
 • Cultura galega
 • Historia da ciencia, tecnoloxía e cultura ata o século XIV
 • Historia da química
 • Historia de Galicia
 • Identificación e aproveitamento dos cogomelos
 • Inglés I
 • Inglés II
 • Inglés III
 • Introdución á elaboración de guións cinematográficos
 • Introdución á informática
 • Introdución ás novas tecnoloxías II
 • Lingua galega
 • Linguaxe musical e educación auditiva
 • Linguaxe musical e educación auditiva II
 • Matemáticas recreativas
 • Mitoloxía e épica xermánicas
 • Novas tecnoloxías - 1ª parte
 • Olladas sobre a literatura galega
 • Panorámica do cine español dos anos 50
 • Pensamento racional e científico
 • Plantas silvestres comestibles e medicinais
 • Psicoloxía na idade adulta I
 • Psicoloxía na idade adulta II
 • Servizos e aplicacións de Internet
 • Taller de artes creativas
 • Taller de física básica e astronomía recreativa
 • Taller de socioloxía: temas de actualidade
 • Tecnoloxía da nosa contorna
 • Xeografía de Galicia: paisaxes naturais e humanas
 • Zooloxía: a diversidade do mundo animal


 

Título

Unha vez superados os 54 créditos ECTS dos que se compón o ciclo intensivo, outorgarase a correspondente acreditación mediante un título propio de «universitario ou universitaria sénior».

 


Tes a decisión tomada?

Matricúlate


 

Para máis información sobre o Programa universitario de maiores, podes contactar con: