Secretaría Xeral da Universidade de Vigo

A Secretaría Xeral é un dos servizos centrais da Universidade de Vigo que ten por misión facilitar o bo funcionamento da institución atendendo ás necesidades administrativas dos órganos colexiados e dos órganos unipersoais, e xestionar o proceso da toma de decisións e os procesos electorais.

 • Propor disposicións xerais que regulen a vida universitaria así como os criterios de aplicación.
 • Nos órganos nos que o Secretario Xeral ostente a súa secretaría: elaborar e tramitar as convocatorias e a documentación e prestar apoio á redacción de actas e acordos.
 • Elaborar, manter actualizada, conservar, tramitar e difundir a normativa universitaria e a documentación emanada dos órganos da universidade que lle correspondan.
 • Actualizar os censos electorais, organizar e desenvolver os procesos electorais que lle corresponda coordinar.
 • Xestionar, rexistrar, informar, arquivar e publicar os convenios e instrumentos de cooperación que se asinen.
 • Colaborar e prestar apoio á organización dos actos académicos, protocolarios e de representación da universidade.
 • Planificar, organizar e avaliar as oficinas de rexistro, a información e a atención ao público e propor as normas de funcionamento.
 • Prestar apoio e asesoramento ao equipo reitoral e aos demais órganos de goberno, así como aos centros, departamentos, estudantado e profesorado da universidade.
 • Xestionar a designación de cargos académicos e das comisións, xestionar as convocatorias e o funcionamento dos órganos colexiados de goberno xerais.
 • Xestionar e dar apoio administrativo ás informacións reservadas, aos expedientes disciplinarios e aos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 • Elaborar estudos, informes e ditames.
 • Tramitar reclamacións e impugnacións e elaborar propostas de resolución.
 • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade.

 

Responsable:

Miguel Ángel Michinel Álvarez
Secretaría Xeral

Correos electrónicos

Teléfonos