Grao en Dereito

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 70
Número de cursos: 4
Código:
V08G081V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Xosé Manuel Pacho Blanco

  Descrición

  O obxectivo fundamental deste grao é formar profesionais de perfil xurídico, cun coñecemento global de todas as áreas relacionadas co Dereito. O grao proporciona a estrutura xeral e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas para que, sobre a base dos mesmos, as persoas graduadas poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos, no exercicio libre, nas empresas e nas administracións públicas coas funcións de asesoramento legal, representación e defensa legal, dación de fe pública, xestión pública, rexistro, defensa da lexislación e dos dereitos da cidadanía, xulgar e executar o xulgado, dirección e coordinación no ámbito privado e público, mediación, conciliación e arbitraxe.

  -Avogacía
  -Procuradoría
  -Xudicatura
  -Ministerio fiscal
  -Secretaría de xulgado
  -Notaría
  -Rexistro
  -Docencia
  -Funcionariado
  -Empresa privada
  -Asociacións e organizacións privadas

  Proporcionar ao alumnado a estrutura xeral e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas, para que, sobre esta base, poidan identificar, analizar e dar solución aos problemas xurídicos.

  A estrutura do plan de estudos favorece a mobilidade de estudantes no cuarto curso, pois é nese momento cuando se inclúe a oferta de asignaturas optativas. Os estudantes poden optar por unha temporalidade anual ou semestral, dependendo das circunstancias personais dos estudantes. A movilidades de estudantes céntrase nos programas SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois) e Erasmus, no ámbito europeo, e o programa ISEP cos Estados Unidos. Dentro do programa SICUE, a Universidade de Vigo ofrece catro prazas de intercambio.

  O Grao en Dereito ofrece a posibilidade de obter mencións:
  - Dereito privado
  - Dereito público

  Estudantado interesado no desenvolvemento das diversas profesións de contido xurídico, tanto mediante o exercicio autónomo da profesión como a través de oposición ou outros sistemas de selección para o emprego público; tamén e de forma especial, mediante a incorporación ao mundo empresarial.