Grao en Enxeñaría Agraria

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 45
Número de cursos: 4
Código:
O01G281V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Descrición

Grao en Enxeñaría Agraria forma profesionais con amplos coñecementos científicos e tecnolóxicos e capacitados para o desenvolvemento de actividades no sector agrario e alimentario. Os estudos recibidos facultan para proxectar, executar e dirixir instalacións e explotacións comprendidas nas ramas agrícola e da industria de transformación de produtos.

-Tecnoloxía e procesado de produtos agroalimentarios.
-Deseño, cálculo e mantemento de equipos e instalacións.
-Tecnoloxía e xestión ambiental.
-Enxeñaría rural e enxeñaría de obras e proxectos de industrias agrarias e agroalimentarias.
-Control e automatización de procesos.
-Xestión de empresas e comercialización de produtos agrarios e agroalimentarios.
-Economía e política agraria e agroalimentaria.
-Xestión e control da calidade e seguridade alimentaria.
-Desenvolvemento e innovación agroalimentaria.
-Produción vexetal e animal.
-Biotecnoloxía e mellora xenética.
-Xardinería, planificación territorial e paisaxismo.
-Protección e conservación do medio natural.
-Xestión de recursos hídricos e outros recursos naturais.
- Desenvolvemento rural.

-Coñecer e comprender os conceptos básicos de carácter científico con aplicación directa á enxeñaría agraria.
-Coñecer e comprender os conceptos específicos relacionados coa produción animal e vexetal, a xestión do medio no medio rural, a organización e xestión de industrias agrarias e agroalimentarias, a enxeñaría e tecnoloxía dos alimentos, a enxeñaría das industrias agrarias e agroalimentarias, a tecnoloxía da produción hortofrutícola,
a enxeñaría do medio e da paisaxe e o desenvolvemento sostible.

Considérase un perfil recomendado de ingreso dun nivel de bacharelato no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida, así como o do alumnado procedente de ciclos superiores de formación profesional correspondentes, de forma preferente, ás ramas agrarias e alimentarias.
En concreto, as características persoais e académicas daquelas persoas que se consideran máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Enxeñaría Agraria son as seguintes:
-Coñecementos básicos sobre física, química, matemáticas e bioloxía.
-Inquietude e curiosidade sobre o mundo da ciencia e a tecnoloxía en todos os seus ámbitos, e en especial
no relacionado ao mundo agrario e o medio natural.
- Sensibilidade para recoñecer as limitacións dos demais e facilitar a súa aprendizaxe.
- Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
- Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.