Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 60
Número de cursos: 4
Código:
V12G360V01

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Coordinación do título

Begoña Urgal González

Descrición

O Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais ten fundamentalmente dúas finalidades. Por unha banda, a creación de técnicos polivalentes e xeralistas cunha formación en física e matemáticas e que, malia non contar con atribucións profesionais, serían totalmente válidos no mundo industrial en, por exemplo, departamentos de I+D empresarial, postos de responsabilidade en Pemes, formando parte de equipos de traballo multidisciplinares ou dedicados á docencia en centros de educación secundaria ou módulos de formación profesional.
Proporcionar aos estudantes unha sólida base de habilidades e coñecementos científico-tecnolóxicos que faciliten o acceso e a superación de estudos de Máster. Estes másteres poden ser o Máster en Enxeñaría Industrial, másteres de especialización en áreas de coñecemento tradicionais (Enxeñaría Mecánica, Eléctrica, etc.) ou emergentes, (MBA, Bioenxeñaría, Nanotecnoloxías, Novos Materias…), ou másteres orientados á Investigación e posterior desenvolvemento do Doutoramento.

-Empresas de todas as áreas industriais: automóbil, ferrocarril, eléctricas, aeronáuticas, máquina-ferramenta, metalurxia, petroquímica etc.
-Enxeñarías de proxectos.
-Departamentos técnicos de empresas industriais e de servizos.
-Empresas de comercialización e instalación de produtos industriais.
-Industria de desenvolvemento tecnolóxico.
-Áreas de administración e xestión de empresas industriais.
-Consultaría.
-Docencia e investigación.

O Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais ten por obxectivo formar enxeñeiros cunha orientación xeralista, multidisciplinar e integradora en técnicas e tecnoloxías industriais.
Proporciona ao/á graduado/a unha base sólida de coñecemento científico-técnico nas áreas relacionadas coa enxeñaría industrial que lle permita abordar a gran diversidade de problemas actuais ou futuros que xorden na industria moderna. A orientación da formación ofrece unha visión global dos distintos aspectos, procedementos e problemáticas que aparecen no deseño e mantemento de procesos produtivos e no deseño e fabricación de produtos. Por tanto, este grao capacita o/a titulado/a para actuar dentro do ámbito do deseño de concepto de produtos e procesos industriais.
O/A graduado terá capacidade para dirixir e desenvolver proxectos de instalación, montaxe ou explotación de equipos mecánicos, instalacións eléctricas, electrónicas e enerxéticas, analizar e mellorar produtos e procesos industriais, xestionar sistemas de calidade e de xestión ambiental, dirixir departamentos de desenvolvemento de produto, enxeñaría técnica, innovación ou estratexia, desenvolver proxectos de investigación ou innovación no ámbito industrial.

O perfil de ingreso recomendado no referido a habilidades, capacidades e coñecementos previos será o do alumnado que supere o bacharelato na rama tecnolóxica. Ademais, considéranse desexables as seguintes calidades:
-Coñecementos básicos de matemáticas, física, química, expresión gráfica e informática.
-Capacidade plena para a lectura, reflexión e comunicación oral e escrita.
-Coñecementos dunha lingua estranxeira (preferentemente inglés).
-Inquietude, curiosidade e iniciativa propia.
-Capacidade de traballo en grupo.